Szociális étkeztetés

A szociális alapszolgáltatások egyik formája az étkeztetés, melyet valamennyi önkormányzat – a lakosságszámtól függetlenül – köteles biztosítani.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 • koruk
 • egészségi állapotuk
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük
 • szenvedélybetegségük
 • hajléktalanságuk miatt

Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az

 • kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással
 • elvitelének lehetővé tételével
 • lakásra szállításával.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani

Joghely:

 1. évi III. törvény 62. §-a, 114-119/B.§-ai, 1/2000. (I. 7. ) SzCsM rendelet 19-20-24. §-ai, 9/1999.(XI.24.) számú SzCsM rendelet

Jogosultsági feltétel:

A jogosultság részteles feltételeit a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál az alábbiakat kell figyelembe venni:

 • a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét
 • kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet

A megállapított személyi térítési díj nem haladhatja meg a fentiekben megállapított jövedelem 30 -át. A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. Kivéve, ha az ellátott jövedelme

 • olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni
 • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25-át meghaladó mértékben növekedett.

Igénybenyújtás formája:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, – az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik. – ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. – A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét szóban vagy írásban kell kérelmezni. Étkeztetés esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a 9/1999.(XI.24.) számú SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

Fellebbezés:

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri

 • állami fenntartó esetén az intézményi térítési díj összegéről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető
 • nem állami fenntartó esetén a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni.

Igénybenyújtás helye:

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

Forrás: Infóbázis – KézenFogva Alapítvány              http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23599