Nappali ellátás

A szociális alapszolgáltatások egyik formája a nappali ellátás, melynek megszervezését – az alábbiak szerint – az a települési önkormányzat köteles biztosítani, amelynek területén: – háromezer főnél több állandó lakos él, idősek nappali ellátását, – tízezer főnél több állandó lakos él, a nappali ellátás egyéb formáit is. A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére

 • szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt
 • a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak
 • biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai elsősorban az alábbiak:

 • igény szerint meleg élelem biztosítása, kivéve idősek nappali ellátása esetén,
 • szabadidős programok szervezése
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • munkavégzés lehetőségének szervezése
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Joghely:

 1. évi III. törvény 65/F.§-a, 1/2000. (I. 7. ) SzCsM rendelet 74-84/A. §-ai, 9/1999. (XI.24.) számú SzCsM rendelet.

Jogosultsági feltétel

Amennyiben az önkormányzat biztosítja az alapszolgáltatás ezen formáját, akkor a jogosultság és az igénybevétel részletes szabályait rendeletében szabályoznia kell. A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő

 • tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek
 • a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek
 • harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget  a későbbiekben ismertetett szolgáltatások igénybevételére.

Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója – gyermekgondozási segélyben, – gyermekgondozást segítő ellátásban, – gyermeknevelési támogatásban vagy – ápolási díjban részesül. A fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható: – három éven aluli gyermek – az a személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, – az a személy, aki orvosi ellátást és állandó ápolást igényel. Hajléktalan személyek részére a nappali ellátást térítésmentesen kell biztosítani. Egyéb esetben a kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál

 • a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét
 • kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.

A megállapított személyi térítési díj nem haladhatja meg a fentiekben megállapított jövedelem 15% át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak. A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a nappali intézményben ellátott fogyatékos gyermekek ellátása során nyújtott étkeztetésre. A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátott jövedelme

 • olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni
 • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.

Igénybenyújtás formája

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele önkéntes, – az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik. – ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. – A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vételét szóban vagy írásban kell kérelmezni. Az idősek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete I. része szerinti orvosi igazolást.

Valamennyi nappali ellátás esetében- kivéve a hajléktalan személyek nappali ellátását – a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot is.

A fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybe vétele iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló

 • a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy
 • a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy
 • a fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozatot, vagy az az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt.

Idősek nappali ellátása – klubok

 A nappali ellátás keretein belül működnek az ún. klubok, melyek célja az idősebb korosztály mindennapjait tartalmasabbá, változatosabbá tenni az alábbiak segítségével:

 • napi-és hetilapok
 • könyvtár
 • társasjáték, kártya
 • ismeretterjesztő műsoros előadások
 • tornaóra
 • kirándulások
 • nemzeti ünnepek, népszokások, hagyományőrzés
 • zenehallgatás, vetélkedők, kézműveskedés
 • napi egyszeri meleg étel, orvosi ajánlásra diétás is.

ForrásInfóbázis – KézenFogva Alapítvány és partnerei,

Utolsó frissítés: 2016. márc. 17., 15:42

http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23604