Ápolást-gondozást nyújtó intézmények

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. A szakosított ellátási formák közé tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmények az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátásáról gondoskodnak feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények típusai:

  • idősek otthona
  • pszichiátriai betegek otthona
  • szenvedélybetegek otthona
  • fogyatékos személyek otthona
  • hajléktalanok otthona.

(A teljes körű ellátás magába foglalja a napi legalább háromszori étkeztetést, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint a lakhatást) A fogyatékosok otthonában – kiskorúak esetében – az ápolással, gondozással párhuzamosan biztosítani kell a korai fejlesztést és gondozást, vagy a fejlesztő nevelést ellátó területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel való együttműködést, továbbá az iskolai tanulmányok folytatásának segítését. Az intézményi ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni.

Joghely:

  1. évi III. törv. 67-71/B.§-a, 114-119/B.§-ai, 1/2000.(I.7) SzCsM rend. 63-67 §-ai, 9/1999.(XI.24) SzCsM rend. 36/2007.(XII.22) SZMM rend.

Jogosultsági feltétel:

Idősek otthonában az a személy gondozható – aki napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülménnyel rendelkezik, és – rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és – a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. Idősek otthonában ellátható az a 18. életévét betöltött személy is, amennyiben ellátása más típusú, ápolást gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható – aki betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes és – a fentiekben felsorolt gondozási szükséglettel rendelkezik. Idősek otthonába a fenti feltételekkel rendelkező személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a gondozási szükséglet hiányában is felvehető. A férőhelyszám legfeljebb 15%-áig – a 4 órát meg nem haladó gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. A gondozási szükséglet vizsgálatát az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő idősotthoni ellátás iránti kérelme alapján. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az intézményvezetőnél. A fogyatékos személyek otthonába – az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. – enyhe értelmi fogyatékos kiskorú csak kivételesen helyezhető el a fogyatékos személyek otthonában. A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonában történő elhelyezésének feltétele  a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése. Pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes. A pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve – amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül – a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének – az intézménybe történő felvételt megelőző – Három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges. Szenvedélybetegek otthona a kábítószert használó, a gyógyszert kóros mértékben fogyasztó, valamint egyéb hasonló függőséget okozó anyaggal (szerrel) visszaélő személyek gondozását végzi, akik önálló életvitelre időlegesen nem képesek, és gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. A szenvedélybetegek otthonába történő elhelyezéshez a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának – intézménybe történő felvételt megelőző – három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges. A hajléktalanok otthonában olyan hajléktalan személy gondozását kell biztosítani, akinek az ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem biztosítható és kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igényel. Az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján. beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az intézményvezetőnél.

Igénybenyújtás formája:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele önkéntes, – az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik. – ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. – A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vételét szóban vagy írásban kell kérelmezni. Bentlakásos intézméyn esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, III. része szerinti vagyonnyilatkozatot.

Igénybenyújtás helye:

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2016. márc. 17., 15:50