Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

A rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni, ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni. A szakosított ellátási formák közé tartozó átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel – legfeljebb egy év időtartamra – teljes körű ellátást biztosítanak. A határidő elteltét megelőzően egy hónappal az intézmény vezetője megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, illetve ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e. Ha az ellátást igénybe vevő családi környezetébe nem helyezhető vissza, az intézmény vezetője az ellátás időtartamát további egy évvel meghosszabbíthatja.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények típusai:

  • időskorúak gondozóháza
  • fogyatékos személyek gondozóháza
  • pszichiátriai betegek átmeneti otthona
  • szenvedélybetegek átmeneti otthona
  • éjjeli menedékhely
  • hajléktalan személyek átmeneti szállása

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének a 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézménye esetén.

Joghely:

Az 1993.évi III. törvény 80-84.§-ai, 114-119/B.§-ai, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 85-87. §-ai, 9/1999.(XI.24.) számú SzCsM rendelet

Jogosultsági-feltétel:

Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. a fogyatékos személyek gondozóházában azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá. A pszichiátriai betegek átmeneti otthonában az a pszichiátriai beteg helyezhető el, akinek ellátása átmenetileg más intézményben vagy a családjában nem oldható meg, viszont tartós bentlakásos intézményi elhelyezése vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelése nem indokolt. Szenvedélybetegek átmeneti otthonában  az a személy helyezhető el, akinél szakorvosi (addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra, és ellátása átmeneti jelleggel családjában vagy lakókörnyezetében nem oldható meg. Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Igénybenyújtás formája:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele önkéntes, – az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik. – ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. – A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

A személyes gondoskodást igénylő szociális szolgáltatások igénybe vételét szóban vagy írásban kell kérelmezni. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

Igénybenyújtás helye:

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

Forrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2016. márc. 17., 15:53

              http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23605