Utcai szociális munka

Utcai szociális munka

Feladatuk: az utcán életvitelszerűen tartózkodó, vagy az ellátórendszer intézményeiből valamilyen oknál fogva kimaradó egyének, csoportok, közösségek felkutatása, szociális és mentális segítése a szociális munka eszközrendszerével, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.

Feladatuk:

 • a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása
 • tájékoztatás, információnyújtás
 • ügyintézés
 • szolgáltatás nyújtása
 • szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel

A szociális munka érintettjei: a szociális ellátással és segítéssel foglalkozó intézmények, intézményrendszerek hatáskörén kívül maradtak, azokból kiesők, ellátatlan, a hatósági, intézményi, beavatkozással szemben bizalmatlan rászoruló egyének, csoportok.

Éjjeli menedékhely

Az éjjeli menedékhely elsődleges célja a szállás, menedék biztosítása – 18. életévüket betöltött, az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes- hajléktalan nők és férfiak számára az éjszaka biztonságos eltöltéséhez. A téli krízis időszakában – november elejétől április végéig – a férőhelyek lehetőség szerinti bővítésével egyértelműen életmentő, egészségkárosodást elkerülő szerepe van.

Az elsődleges cél teljesülése mellett az éjjeli menedékhely működése során szem előtt tartja az ellátást igénybevevők helyzetének javítását, amennyiben szükséges segíti a megfelelő intézménybe juttatását, az ezzel kapcsolatos információk átadását. Tevékenysége az igénybevevők szociális, egészségi és mentális segítésére terjed ki.

Az ellátásért térítési díjat nem kell fizetni.

Az éjjeli menedékhelyet egyedülálló, valamilyen okból hajléktalanná váló férfiak és nők veszik igénybe.

Az intézmény feladatkörében az ellátást igénylők alapvető szükségleteik kielégítéséhez

 • éjszakai pihenésre
 • étkezésre
 • személyi tisztálkodásra
 • személyes ruházat tisztítására
 • betegek elkülönítésére szolgáló helyiségeket biztosít

Átmeneti szállás

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Az intézmény feladatkörében az ellátást igénylők alapvető szükségleteik kielégítéséhez

 • éjszakai pihenésre
 • étel melegítésére, étkezésre
 • személyi tisztálkodásra
 • személyes ruházat tisztítására
 • betegek elkülönítésére
 • közösségi életre szolgáló helyiségeket biztosít

Az átmeneti szállás szolgáltatásait azok az egyedülálló hajléktalan személyek veszik igénybe, akik munkaviszonnyal rendelkeznek.

Az aktív korúak mellett az idős, rokkant nyugdíjas személyek is igénybe veszik ezt az ellátást, akik elveszítették lakhatásukat, és állapotuknak legmegfelelőbb tartós intézményi ellátásra várnak.

Ápoló Gondozó Otthon

Célja a szolgáltatásait igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi- szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg.

Az Ápoló Gondozó Otthon a városban életvitelszerűen tartózkodó egyedülálló nyugdíjas és rokkantnyugdíjas hajléktalanok ápolását, gondozását végzi.

Feladata:

 • előgondozás
 • napi legalább háromszori étkezés
 • ruházattal, textíliával ellátás
 • mentális gondozás
 • egészségügyi ellátás
 • lakhatás
 • érték-és vagyonmegőrzés
 • elhunytak eltemettetésének megszervezése
 • foglalkoztatás megszervezése
 • hivatalos ügyeik intézésének segítése