Hajléktalanok ellátása

Nappali melegedő

Reggeltől késő délutánig nyitva tart. Lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére:

 • közösségi együttlétre
 • pihenésre
 • személyi tisztálkodásra
 • személyes ruházat tisztítására
 • étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására

Éjjeli menedékhely:

Igénybe vételéhez ÁNTSZ vizsgálat szükséges.

A férőhelyeket érkezési sorrendben foglalhatják el, késő délutántól reggelig tartózkodhatnak a menedékhelyen.

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye biztosítja:

 • az éjszakai pihenésre
 • a személyi tisztálkodásra
 • az étel melegítésére, étkezésre
 • a betegek elkülönítésére szolgáló helyiségeket

Az éjjeli menedékhely este, illetve éjszaka legalább napi 14 órát tart nyitva. Az előforduló konfliktus helyezetek megelőzésére, illetve kezelésére a nyitvatartási időben szakképzett munkaerővel ügyeletet biztosít. Az éjjeli menedékhelyen legalább napi 4 órában szociális munkás alkalmazásával szociális munkát kell végezni.

A szociális munka körébe tartozik különösen

 • szociális információk biztosítása
 • az ellátást igénybe vevő jogosultságaira vonatkozó tanácsadás

Hajléktanok átmeneti szállása

A hajléktalanok átmeneti szállása biztosítja:

 • az éjszakai pihenést – ágyneműt a lakószobában, egy ellátottra legalább 4 nm nagyságú lakóterület jut.
 • a fűtés, világítás és a melegvízzel való ellátás folyamatosan biztosított
 • a személyi tisztálkodás, – 15 ellátottra legalább 1 zuhanyozó és nemenkénti illemhely jut
 • tisztálkodáshoz szükséges textíliát
 • személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket
 • ételmelegítést, étkezést
 • a betegek elkülönítésére
 • személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését
 • a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket
 • elsősegélyhez szükséges feltételeket

Ebben az intézményi típusban lehet szakszerű szociális munkáról beszélni, mivel itt állnak rendelkezésre eszközök a szerződéskötéshez. Az ügyfeleknek itt védett szállásuk van, mindenkinek külön rendelkezésre áll egy személyes élettér. (Külön ágy, szekrény, a szobában maximum négyen, de általában ketten tartózkodnak.)

Ellátás, elvárás: megfelelő színvonal

Térítési díj köteles (távozáskor visszakapja)

1+1 évig vehető igénybe, utána albérlők háza

Az átmeneti szállás nyitva tartását gondozási tevékenységének megfelelően kell meghatározni, azonban az nem lehet kevesebb napi tizenhat óránál.

A hajléktalan személyek átmeneti szállásán az ellátást igénybe vevők szociális és mentális gondozását legalább napi hat órai időtartamban biztosítani kell.

Az átmeneti szálláson végzendő szociális és mentális gondozás körébe tartozik különösen

 • az egyéni esetkezelés, szociális csoportmunka, közösségi szociális munka,
 • az átmeneti szállóról történő továbblépéshez nyújtott személyre szabott segítség,
 • az intézményen belüli közösségi élet szervezése,
 • a szocioterápia,
 • a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése,
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése.Hajléktalan igazolvány: 

Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban

 • életmentés,
 • megelőzés,
 • integrálás céljából.

Ilyenkor az alapvető élelmiszereket, textíliákat és recept nélkül adható gyógyszereket osztanak a rászorulóknak, az elesetteknek.

Az utcai szociális munka körébe tartozik különösen

 • a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása,
 • tájékoztatás, információnyújtás,
 • ügyintézés,
 • szolgáltatás nyújtása,
 • szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel.

Az utcai szociális munkát végző számára biztosítani kell a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi feltételeket,

 • szükség szerint közlekedési eszközt vagy utazási bérletet,
 • meleg takarót, ruhaneműt,
 • esetenként konzerv és egyéb élelmiszert,
 • valamint készenléti gyógyszert.

Az utcai szociális munkát végző szolgáltató, intézmény a feladatokat legalább munkanapokon, napi 6 órában végzi a működési engedélyében meghatározott ellátási területen. Téli időszakban az utcai szociális munkát 18 órától 22 óráig a közterületen kell biztosítani.

Ha a hajléktalan személyt érintő veszélyhelyzetet az utcai szociális munkás nem tudja elhárítani, intézkedik a segítséget igénylő állapotának és helyzetének megfelelő ellátás biztosítása érdekében, és a helyszínen megvárja az ellátást, illetve intézkedést nyújtó személy megérkezését.

Az utcai szociális munkát végző szolgáltatók, intézmények tevékenységüket összehangolják az ellátási területükön működő más utcai szociális munkát végző szolgáltatókkal, intézményekkel, valamint az illetékes diszpécserszolgálattal.

Diszpécserszolgálat 

Az utcákon, közterületeken élő hajléktalan emberek ellátásának hatékonyabbá tétele érdekében a szociális ágazatot irányító miniszter ötéves időtartamra regionális hatáskörű diszpécserszolgálatokat jelöl ki.

A diszpécserszolgálat

 • fogadja a közterületeken élő,kritikus helyzetbe került emberekre vonatkozó bejelentéseket,
 • a bejelentéseknek megfelelőenértesíti az ellátási terület szerint érintett utcai szociális munkás szolgálatot, illetve szükség esetén más ellátást kezdeményez,
 • napi kapcsolatot tarta közterületeken, nem lakás célú helyiségekben élő emberekkel foglalkozó, utcai szociális munkát végző szolgáltatókkal, intézményekkel, orvosi ügyeletekkel és a célcsoport számára ellátást nyújtó egyéb szolgáltatókkal,
 • gyűjti és rendszerezi a régióbanműködő, hajléktalan emberek ellátásával foglalkozó intézmények férőhelyadatait, az igénybevétel módját, valamint egyéb, a hajléktalan emberek ellátásával kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó információkat,
 • számítógépes adatbázisában nyilvántartja a bejelentések kapcsán tett intézkedéseket,
 • tevékenységéről és az észlelt problémákról rendszeresen tájékoztatja a regionális hatáskörű módszertani intézményt.

A diszpécserszolgálat a feladatokat

 • a téli időszakban folyamatosan, napi 24 órában biztosítja,
 • a téli időszakon kívül legalább munkaidőben biztosítja, és gondoskodik a munkaidőn kívüli telefonhívások fogadásáról.